دانلود مقاله

دانلود مقاله و تحقیق دانش آموزی

اطلاعیه فروشگاه

متن اطلاعیه فروشگاه کلیک کنید

دانلود مقاله انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC

دانلود مقاله انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC

 

format:pdf

 

ﭼﻜﻴﺪه   

ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻲ ﺳﻴﻢ دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ AD HOCارﺳﺎل وﻳﺪﺋﻮ ﺑﻪ روي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي  ﺑﻪ ﺷﺪت اﺧﺘﻼل ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﺣﺮﻛﺖ AD HOC روﺑﺮو اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﮔﺮه ﻫﺎ، ﺗﺪاﺧﻞ، ﻓﻴﺪﻳﻨﮓ و ﻋﺪم وﺟﻮد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ، ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از روش ﻫﺎي وﻓﻘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺑﻬﺘﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ رادﻳﻮﺋﻲ ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد   . در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ روش وﻓﻘﻲ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ درﻳﺎﻓﺖ وﻳﺪﺋﻮ اﻧﺪازه ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ  (1 :را در ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ و ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﻓﻘﻲ ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﺛﺮ اﻳﻦ روش  (3ﻧﺮخ ارﺳﺎل ﺳﻤﺒﻞ و  (2 ،(MQAM)ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن وﻓﻘﻲ را ﺑﻪ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎل وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ درﻳﺎﻓﺘﻲ در ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و در آﺧﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ روش وﻓﻘﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي داده ﻫﺎي وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺶ ﺑﻼدرﻧﮓ و  ﻣﮕﺎ ﺑﻴﺖ در 10 ﺗﺎ 0,1)ﻧﺮخ ارﺳﺎل  (2 ،( ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ700 ﺗﺎ 100)ﺗﺎﺧﻴﺮ  (1 :ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺛﺎﻧﻴﻪ (و 3 (ﻧﺮخ ﺧﻄﺎي ﺑﻴﺖ )ﻳﻚ ﺑﻴﺖ در ﻳﻚ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺑﻴﺖ(، اﺳﺖ ﺑﺮآورده ﮔﺮدد .ﺟﻬﺖ       1 ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد را در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ روش وﻓﻘﻲ را ﺑﻪ روي آن اﺟﺮا ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ns-2 اﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روش وﻓﻘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روي ﺑﺎزده ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﻈﺮ  روﺷﻲ اﺗﺨﺎذ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺬردﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺮخ ﺧﻄﺎي 2ﮔﺬردﻫﻲ ﺑﻴﺖ از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﺗﺎﺧﻴﺮ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﮕﺮدﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روش وﻓﻘﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ وﻳﺪﺋﻮي درﻳﺎﻓﺘﻲ در ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روش وﻓﻘﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻏﻴﺮ وﻓﻘﻲ 3 دﺳﻴﺒﻞ در ﻗﻠﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺰ10ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮدي ﻣﺴﺎوي ﻣﻲ ﮔﺮدد  .    
                                         
1 - Network Simulator version 2.
2 - Throughput. 3 - PSNR.
 ٢
ﻣﻘﺪﻣﻪ    و در ﭘﻲ آن ارﺳﺎل اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﺎم ﺗﻠﮕﺮاف از ﻳﻚ ﺳﻮي 1986ﺑﺎ اﺧﺘﺮاع ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﻲ ﺳﻴﻢ در ﺳﺎل اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺑﻪ ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﻲ ﺳﻴﻢ وارد ﻋﺮﺻﻪ 4500km آن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﺑﻴﺶ از ﺟﺪﻳﺪي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻓﺰون ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ رادﻳﻮ، ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن، ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎﻫﻮاره اي اﺷﺎره ﻛﺮد . ﻣﺰاﻳﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﻲ ﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي و اﺟﺮاي ﺳﺎده ﺗﺮ و در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﻴﻢ ﺧﻮد از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ . اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﻲ ﺳﻴﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ دارا ﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻮﻳﺰ، ﺗﺪاﺧﻞ، ﻓﻴﺪﻳﻨﮓ و ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ :اﻣﻴﻨﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات، ﺑﺤﺚ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت داده ﻫﺎ، ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اراﺋﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي     ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل اﻧﻮاع داده ﻫﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ AD HOC1از اﻧﻮاع ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺒﻜﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﻌﻤﺎري ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ دارد و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻓﺎﻗﺪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول در      ﻣﻌﻤﺎري ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻟﺬا ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي آن ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻣﺜﻞ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﺒﺮد و ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺜﻞ زﻟﺰﻟﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي داراي زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ از ﻛﺎر ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ و ﻛﺎرا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ اﺻﻮﻻً ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﮔﺮه ﻫﺎ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺘﺤﺮك ﻓﺮض ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ وارد ﺷﺪه و ﻳﺎ از ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .رﻓﺘﺎر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﮔﺮه ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ ﺳﻴﻢ، و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ اﻣﻨﻴﺖ و ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺟﺪي را در ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ زﻳﺎدي در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪ.  

 

download

 

 

آیا منظور شما این بود؟: دانلود مقاله انتقال ویدئو بر روی شبکه AD HOC
اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید
دانلود سمینار ارشد برق انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC -
shahrfile.ir › فنی و مهندسی
۲۰ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود سمینار ارشد برق انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC ... دانلود تحقیق راهسازی. 11 ساعت ago. دانلود پروژه حسابرسی سیستم های کامپیوتری.
سمینار انتقال ویدیو به روی شبکه AH HOC - دانلود فایلهای ...
www.goodfile.blogsky.com/1395/05/17/post-2175/
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - چکیده:ارسال ویدیو روی شبکه های AD HOC بیش از هر شبکه بی سیم دیگری ... تومان از فروشگاه دانلود پایان نامه دانلود پروژه دانلود مقاله ایران پروژه.
سمینار انتقال ویدئو به روی شبکه AD HOC | دانلود رایگان ...
tahghigh20.ir/سمینار-انتقال-ویدئو-به-روی-شبکه-ad-hoc/
۹ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - مرجع دانلود رایگان پایان نامه تحقیق و پروژه و مقاله در همه رشته ها .... (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم ... ارسال ویدئو به روی شبکه های AD HOC بیش از هر شبکه بی سیم دیگری با چالش روبرو است.
دانلود پایان نامه انتقال ویدئو به روی شبکه AD HOC | ...
nasimfun.bistarinha.xyz/.../دانلود+پایان+نامه++انتقال+ویدئو+به+روی+شبکه+AD+H...
پايان نامه ارايه‌ي يک روش مسيريابي براي شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم با هدف افزايش طول عمر ... دانلود جدیدترین منابع پايان نامه مقاله ISI تحقیق متن کامل با فرمت فرمت ...
برترین فایل سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC ...
harirdlc.ir/article/30737
۸ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود مقالات دانشگاهی ... برترین فایل سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC ... برترین فایل 13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 5.
دانلود سمینار کارشناسی ارشد برق انتقال ویدئو بروی شبکه ...
safaee53.filekar.ir/دانلود%20فایل%20%20انتقال%20ویدئو%20بروی%20شبکه%20...
این پروژه با نقد چکیده ومقدمه عنوان مطلب اشاره ای به تفکیک به نکات ذیل میپردازد کلیات شبکه AD HOC فشرده ساری وانتقال ویدئو مدل انتقال ویدئو ه روی شبکه AD ...
دانلود (سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC) - ...
royaiebaran.aslblog.ir/vote1461-1.php
۱۵ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود (سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC) - ... دانلود مقاله بررسی اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی - خرید آنلاین و دریافت
دانلود سمینار ارشد برق انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC | ...
faridfile.ir/?p=91053
۱۲ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود سمینار ارشد برق انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC ... دانلود مقاله ارتباط ماليات بر مصرف و فروش با ماليات بر ارزش افزوده · استان کرمانشاه ...
فروش دانلودی سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC ...
www.odanlod.site/فروش-دانلودی-سمینار-برق-انتقال-ویدئو-ب/
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود پروژه و مقاله. فروش دانلودی سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC. شعار همیشگی ما ... ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید ...
دانلود سمینار ارشد برق انتقال ویدئو بروی شبکه adhoc ...
sellfiles.rozblog.com/.../دانلود-سمینار-ارشد-برق-انتقال-ویدئو-بروی-شبکه-adhoc.h...
۲۸ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته…,دانلود سمینار ارشد برق انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC,سل فایلز | کار آموزی ، تحقیق و مقاله.
دانلود سمینار ارشد برق انتقال ویدئو بروی شبکه adhoc - سل ...
sellfiles.rzb.atesbr.ir/post477313.html
دانلود سمینار ارشد برق انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC · دانلود سمینار ارشد برق انتقال ... جهت استفاده ازمنابع ... دریافت فایل · سل فایلز | کار آموزی ، تحقیق و مقاله ...
کاملترین فایل سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC
business.pishroblog.ir/Post/3102
دانلود مقاله آموزشی - مقالات آموزشی - دانلود مقاله آموزشی. ... کاملترین فایل سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC. تاريخ : 17 مهر 1395 | 13:23 | نویسنده ...
دانلود (سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC) - الوند آرک
avandarc.madblog.ir/post/199
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود (سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC) - ... دانلود مقاله روان‌شناسی صنعتی و سازمانی -کامل و جامع · برترین پکیج پاورپوینت بررسی ...
فروش دانلودی سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC
gostaresephr.meeblog.ir/post/1012
فروش دانلودی سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC - ... دریافت فایل پروژه کارآفرینی بسته بندی چای و قهوه فوری - پرداخت و دانلود آنی · دانلود پایان نامه ...
دانلود فایل ( سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC) ...
yaghutweb.cloudsite.ir/دانلود-فایل-سمینار-برق-انتقال-ویدئو-بر/
۵ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود فایل ( سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC). نویسنده ... برترین پکیج مقاله بررسی كوكسیدیوز ، بیماری انگلی طیور - دانلود فایل.
دریافت فایل سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC ...
a0l0hj.abtindls.ir/
دریافت فایل سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC - پرداخت و دانلود آنی. ... 6 . کاملترین فایل مقاله Power Test (واحد نیرو محركه موتور سازی). 7 . خرید فایل( ...
[PDF]بهبود کارایی انتقال چند مسیره ویدئو در شبکه بیسیم Ad ...
www.civilica.com/PdfExport-AEBSCONF01_519=بهبود-کارایی-انتقال-چند-مسیره-و...
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﻬﺒﻮﺩ ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮﻩ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺴﯿﻢ Hoc-Ad ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺪﯾﻨﮓ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ. AOMDV ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ... ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺴﯿﻢ Ad. ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﻭ ﺧﻄﺎ ...
دانلود سمینار ارشد برق انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC – ...
yahoo-market.ir › فنی و مهندسی
۲۸ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - فروش و دانلود تحقیق،کارآموزی،پروژه،پایان نامه،نرم افزار. سرخط خبرها ... دانلود سمینار ارشد برق انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC. دانلود رایگان ...
دانلود سمینار ارشد برق انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC - ...
tafrihi-center.rozfa.xyz/view533875.html
دانلود سمینار ارشد برق انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC · دانلود سمینار ارشد برق انتقال ... جهت استفاده ازمنابع ... دریافت فایل · سل فایلز | کار آموزی ، تحقیق و مقاله ...
کاملترین فایل سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC
4oijdi.sarvdlc.com/
کاملترین فایل سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC. ... 8 . دریافت فایل مقاله شكافهای فرهنگی و تمدنی در ایران - پرداخت و دانلود آنی. 9 . دانلود پایان نامه ...
دانلود سمینار ارشد برق انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC – ...
google-shop.ir/دانلود-سمینار-ارشد-برق-انتقال-ویدئو-بر/
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - گوگل شاپ فروش و دانلود تحقیق،کارآموزی،پروژه،پایان نامه،نرم افزار. فنی و مهندسی ... دانلود سمینار ارشد برق انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC.
دانلود تحقیق در مورد شبکه های بیسیم
wifinet-t.lel.ir/
۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - برای دانلود پایان نامه ای با عنوان کاربرد و عملکرد شبکه های بی سیم کلیک کنید. .... دانلود مقاله و تحقیق در مورد مسیریابی در شبکه های بیسیم ad-hoc (تعداد ..... شما می توانید از شبکه های Wireless برای انتقال اطلاعات از روی دریاها، ...
سمینار کارشناسی ارشد برق انتقال ویدئو بروی شبکه AD HOC
chessoka.gigfa.com › صفحه اصلی › فنی و مهندسی
۲۴ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - سمینار کارشناسی ارشد برق انتقال ویدئو بروی شبکه AD HOC این محصول در ... دنیای فایل دانلود نرم افزار کتاب جزوه علوم پایه پزشکی انسانی.
معرفی شبکه های AD HOC و روش های فشرده سازی و انتقال ...
1001daneshjo.ir/انتقال-ویدئو-بروی-شبکه-adhoc/
۱۵ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. - معرفی شبکه های AD HOC و روش های فشرده سازی و انتقال ویدیو در آنها. توسط 1001daneshjo .... فصل چهارم مدل انتقال ويدئو به روي شبكه AD HOC. مقدمه … .... برای دانلود رایگان قسمت های بیشتر از فایل ... مقالات ISI ,IEEE ,... انگلیسی , و مقالات فارسی که پایان نامه از روی آن نگارش شده است (در صورت نیاز ) ارسال می شود ...
خرید فایل( دانلود تحقیق معماری در مصر word) | نوین دانلود
www.novindlc.site/?p=13219
۲۲ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - خرید فایل( دانلود تحقیق معماری در مصر word) ... درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی ... خرید آنلاین سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC.
دانلود بورد » فروش دانلودی سمینار برق انتقال ویدئو برای ...
downloadbord.ir/فروش-دانلودی-سمینار-برق-انتقال-ویدئو-ب/
به صفحه دانلود فایل(سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC)خوش آمدید برای ... خرید و دانلود مقاله بررسی پروفیل‌های قائم سرعت صوت و تشكیل كانال صوتی در ...
انتقال ویدیو به روی شبکه AD HOC | دانلود انواع فایل فلش ...
felash.charismababy.com/2016/03/20/انتقال-ویدیو-به-روی-شبکه-ad-hoc/
۱ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - برچسبارسال ویدئو بر روی شبکه AD HOC انتقال ویدیو انتقال ویدیو به روی شبکه AD HOC تئوری روش ... دانلود مقاله بررسی و تولید رنگ طيفي.
دانلود رایگان جزوه پاورپوینت شبکه های ادهاک (Ad Hoc) - ...
www.prozheha.ir/9181/دانلود-رایگان-جزوه-پاورپوینت-شبکه-های
شبکه های Ad Hoc نمونه ای جدید از مخابرات بی سیم برای وسایل سیار هستند . ... دانلود رایگان جزوه پاورپوینت شبکه های ادهاک (Ad Hoc) – مهندسی کامپیوتر ... توضیحات : مدل یک سیستم مخابراتی الکتریکی هدف اصلی این سیستم انتقال اطلاعات از یک ...
راه اندازی شبکه AD Hoc
www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=273664
۱۷ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش. - شبکه Ad Hoc یکی از ساده‌ترین پیاده‌سازی‌های توپولوژی یا همبندی ... در این قسمت برای ایجاد یک شبکه Ad Hoc باید گزینه Add را انتخاب کنید.
آموزش تصویری اتصال شبکه دو لپ تاپ یا کامپیوتر به ...
www.shahrsakhtafzar.com/...network/2511-connect-wireless-connection-between-2-la...
۱۷ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - در صورتی که می خواهید فایلی را از یک دستگاه به دستگاه دیگر انتقال دهید در ... برای ایجاد شبکه Ad Hoc در ویندوز 8 و 8.1 به این صورت عمل کنید: ... اینجاست که شما باید یک نرم افزار رایگان را دانلود کنید و به کمک آن یک شبکه بی ... می توانید به بازی تحت شبکه، چت کردن و همچنین همکاری در انجام پروژه ها بپردازید.
پایان نامه شبکه های موردی (MANET)، ادهاک (Ad hoc)، بی سیم | ...
wikipower.ir/شبکه-های-موردی-manet،-ادهاک-ad-hoc،-بی-سیم/
این پایان نامه به بررسی شبکه های موردی (MANET)، ادهاک (Ad hoc)، شبکه های بی سیم، کاربرد و خصوصیات شبکه های ادهاک میپردازد. .... 8-15-2- رسانه انتقال Transmission Medium ... برای دانلود پایان نامه ای با عنوان کاربرد و عملکرد شبکه های بی سیم کلیک کنید. ... برای دریافت فایل word پروژه ، روی تصویر زیر کلیک نمایید.
دانلود (برنامه اندروید ساز و چنگ)
7trn8.nikandlc.ir/
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب دانلود برنامه ... دانلود مقاله مدیریت اكوسیستم و زمان - خرید آنلاین و دریافت. 3 . برترین ... کاملترین فایل سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC. 8 . خرید فایل( مقاله ...
دانلود رایگان مقاله با ترجمه : ایمن DSR در برابر حملات کرمچاله ...
www.freepaper.us/trpaper.php?paperno=4729
عنوان فارسی: ایمن DSR در برابر حملات کرمچاله در شبکه های ad hoc آداب و رسوم ... ترجمه چکیده : حمله کرم چاله یکی از سخت ترین مشکلات برای تشخیص در حالی که می ... این کار دو مورد آزمون است که نشان می دهد که مصرف انتقال آداب و رسوم نه به نتایج نظر ...
آموزش شبکه - سرزمین دانلود
www.sarzamindownload.com/modules.php?name=Content&file=tags...شبکه
امروزه صحبت از تکنولوژی جدیدتری برای شبکه های موبایل است که با نام 5G معرفی شده است. در ادامه درباره شبکه ... سایر مقالات مربوط به اینترنت سیم کارت. این مطلب ... بسیاری از کاربران علاقه دارند بین دو یا چند کامپیوتر برای بازی و یا انتقال فایل شبکه ایجاد کنند. ... تا اینجای کار شما توانستید یک شبکه Ad Hoc ایجاد کنید.
دانلود پایان نامه امنیت و پروتکل های مسیریابی شبکه های ...
powermoj.ir/پروژه-امنیت-و-مسیریابی-شبکه-های-موردی/
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. - دانلود پایان نامه امنیت و پروتکل های مسیریابی شبکه های موردی (ادهاک) ... هدف در این پروژه بررسی و تحلیل الگوریتم ها و پروتکل های مسیریابی در شبکه های ادهاک یا موردی است. ... ۳-۱-۱- استفاده از الگوریتم flooding برای انتقال اطلاعات.
انتقال فایل بین کامپیوتر، موبایل و تبلت از طریق شبکه ...
digiato.com/article/2014/12/17/انتقال-فایل-بین-کامپیوتر،-موبایل-و-تبل/
۲۶ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - انتقال فایل بین کامپیوتر، موبایل و تبلت از طریق شبکه وای‌فای ... دهد اساسا یک شبکه ad-hoc بی سیم بسازند و از طریق آن تصاویر، ویدئوها، ... بر روی change download folder کلیک نمایید. ... آن را چاپ کنید یا می خواهید ویدئویی را به رایانه دوستتان منتقل کنید ولی نمی توانید اپلیکیشن Filedrop را نصب کنید.
معرفی شبکه های بین خودرویی ونت VANET - نوآوران گرمی
https://www.noavarangermi.ir › رشته کامپیوتر
رتبه: ۳٫۹ - ‏۹۲ رأی
۱۵ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - شبکه های VANET ونت نوعی از شبکه های ادهاک Ad hoc هستند که ارتباط بین وسایل ... شبکه های vanet را می توان جزئی از سیستم های انتقال هوشمند ITS (سیستم‌ های ... نمایشگر ویدیو ... دانلود کتاب شبیه سازی شبکه های VANET با NS2 ... پروژه پروتکل مسیریابی بین فضایی قابل اعتماد برای شبکه VANET با NS2.
خرید فایل( الگوهای مِش محلی در برابر الگوهای باینری محلی: ...
tmaghalec.ir/?p=319
۲ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. - با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل الگوهای مِش محلی در ... دانلود بهینه‌سازی الگوهای مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرض ... دریافت فایل ترجمه مقاله طراحی پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از ... پراکنی محلی در شبکه های بی سیم Ad hoc: کاهش تعداد انتقال)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری […].
مقالات ISI برنامه نویسی شبکه : 74 مقاله انگلیسی + ترجمه ...
isiarticles.com › دسته بندی موضوعی مقالات ISI › شبکه های کامپیوتری
برای مثال انواع برنامه نویسی در بستر شبکه جهانی اینترنت ، میتوان به کلیه سایت هایی که .... انتقال بی سیم قوی از ویدیو های کدگذاری مقیاس پذیر با استفاده از برنامه ... سال 2015. Improving network coding in wireless ad hoc networks. دانلود مقاله.
کامل ترین آموزش شبکه کردن دو کامپیوتر یا بیشتر به ...
network.itpro.ir/.../کامل-ترین-آموزش-شبکه-کردن-دو-کامپیوتر-یا-بیشتر-به-وسیل...
... ویدئوها; پرفروش ترین ویدئوها; جدیدترین مقالات و نکات; محبوب ترین مقالات و نکات ... انتقال فایل، اشتراک اینترنت و شبکه کردن پرینتر به صورت بی سیم دانلود نسخه Pdf ... اگر از کامپیوتر روی میزی استفاده می کنید باید یک کارت وای فای بخرید ... اگر گزینه Ad-hoc رو نداشتید آدم بد شانسی هستید و احتمالا کارت شبکه شما از ...
انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد - مشاوره انجام پایان نامه ...
www.masdoc.ir/component.php?do=shownews&nid=14
سامانه مشاوره نوین پایان نامه، پروپوزال و پروژه ی مسداک ... برای دانلود مقاله چکار کنیم؟ .... رشته ی مخابرات گرایشی از رشته ی مهندسی برق می باشد که با انتقال، ارسال و دریافت اطلاعات ... دیجیتال سیستم های ارتباطی بی سیم، شبکه های حسگر بیسیم و ADhoc ... برای انجام پروپوزال و انجام پایان نامه در زمینه رشته مخابرات میتوانید شروع ...
بانک پایان نامه تحقیق پروژه دانشجویی
www.uneedit.blogfa.com/
مطالب مرتبط با شبکه ادهاک ADHOCK NETWORK L مجموعه با ارزش و کامل از ... روش انتقال ویدئو در شبکه 126 صفحه تز ارشد کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و .... انواع پروژه برای درس روش تحقیق در کارآفرینی و یا پروژه یا مقالات آماری با اس پی اس و .
[PDF]ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ - دانشگاه صنعتی سهند
ee.sut.ac.ir/info/IT%20courses-newest.pdf
ﺟﻤﻊ آوري و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻓﻲ و ﻧﻘﺶ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﺸﺮ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻳﻊ آن، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻨﻮن. ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ا .... ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻖ. (. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ) ﮔﺬراﻧﺪن درس ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره اﺟﺒﺎري اﺳﺖ . در اﻳﻦ درس داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ا. ﻧ. ﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع و ﻳﻚ ... ﭘﺮدازش و ﻣﺨﺎﺑﺮه وﻳﺪﺋﻮ ..... (Ad-hoc. ،. -. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي. IP . -. ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ ﺳﻴﻢ . -. ﺑﺮرﺳﻲ. اﻣﻨﻴﺖ در ...
آموزش شبكه كردن دو كامپيوتر در ويندوز 10 | دانلود جدید
new.downloadmusichappy.xyz/41.html
۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - در این مقاله ما قصد نحوه اتصال دو کامپیوتر تحت شبکه LAN با استفاده از کابل کراس برای انتقال اطلاعاتی از … ... ad hoc – آموزش راه اندازی شبکه Ad hoc در ویندوز 10 مشاور ارشد امنیت ... شبکه کردن دو کامپیوتر (LAN) در ویندوز 7 و انتقال اطلاعات: برای ... آموزش ویدئویی شبکه کردن دو کامپیوتر همراه روش تهیه کابل.
روش تصویر ی اتصال شبکه دو لپ تاپ - 8 ثانيه - خبری، شاد شاد
8cec.ir › مقالات
دانلود آهنگ جدید ایرانی ... ۰۷ شهریور ۱۳۹۴ درمقالات دیدگاه‌ها برای روش تصویر ی اتصال شبکه دو لپ تاپ بسته هستند ... اتصال دو یا چند دستگاه به صورت بی سیم با مصرف از شبکه Ad Hoc. با استفاده از شبکه Ad Hoc شما می توانید تا ۹ سیـستم را باهم شبکه بکنید به راحتی به انتقال اطلاعات بین سیستم ها بپردازید حتی اینترنت را ...
13 دیدگاه برای “ارتباط گروهی بین لبتاپها با شبکه ad-hoc” ...
www.mywindows.ir/ارتباط-گروهی-بین-لبتاپها-با-شبکه-ad-hoc/
رتبه: ۲٫۵ - ‏۲ رأی
۱۴ اسفند ۱۳۸۹ ه‍.ش. - شما میتونید از شبکه سازی ad-hoc بین دو لبتاپ استفاده کنید ریشه شبکه های ... خانه · پرسش و پاسخ · تاریخچه ویندوز · مایکروسافت · دانلود ویندوز ۱۰ ... بود که انتقال بین کامپیوترهای شخصی و شرکتی حتی برای کسانی هم که شبکه ... قضیه روی xp یکم پیچیده است اگر اجازه بدی یه مقاله کامل راجع بهش مینویسم.
فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس دانلود پایان نامه ...
unisells.ir/prod-389003-دانلود+پایان+نامه+شبکه+های+بی+سیم.html
فروشگاه تخصصی پروژه , مقاله , تحقیق , سوالات , طرح توجیهی و کار آموزی. ☰ ... استفاده از اين شبكه ها عدم نياز به ساختار فيزيكي و امكان نقل و انتقال تجهيزات ... كاربرد شبكه هاي WPAN يا Wireless Personal Area Netuork براي موارد خانگي است. ... تفاوت مكان شبكه هاي Ad Hoc با شبكه هاي محلي بي سيم (WLAN) در ساختار مجاز آنها است.
با قابلیت ارتباط مستقیم بی‌سیم (Wi-Fi Direct) بیشتر ...
www.sakhtafzarmag.com › اخبار و مقالات › شبکه › شبکه
۲۲ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - ویدیو · دانلود ... پیکربندی ارتباط بی‌سیم مستقیم بسیار مشابه شبکه‌های Ad-Hoc است که ... و با کمک استانداردهای موجود برای شبکه Wi-Fi و ایمنی قابل‌قبول، به انتقال .... تا ویدئو رو توی 30 ثانیه انتقال میدم. direct wifi به نظر من انقلاب انتقال .... صفحه نخست; /; اخبار و مقالات; /; شبکه; /; شبکه; /; با قابلیت ارتباط ...
اصفهان خرید | لیست سمینار های رشته برق آماده
www.esfkharid.ir/لیست-سمینار-های-رشته-برق-آماده/
۱۴ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. - سمینار های زیر مربوط به رشته برق موجود هستند برای خرید هریک میتوانید مبلغ ۸۰۰۰ تومان را از طریق ... انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC ۸۸ص. ۲۳.
۵ نکته درمورد شبکه - scipost - خودرو ، تکنولوژی ، خبر علمی
www.scipost.ir/wiki/۵%20نکته%20درمورد%20شبکه
۱۲ اسفند ۱۳۹۱ ه‍.ش. - بهترین راه برای انتقال فایل ها از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر چیست ؟ ... برای اتصال به یک شبکه ad-hoc ، شما باید طبق روال عادی که به هر شبکه وایرلس وصل میشوید ، به همان روش عمل کنید . .... ابتدا به مسیر زیر بروید » www.connectify.me بروید و لینک دانلود .... ایجاد پروژه بانک اطلاعاتی در Access 2007.
ترجمه مقاله مدل سازی و ارزیابی استراتژی های پخش آنلاین چند ...
siamakarticle.ir/word/ترجمه-مقاله-مدل-سازی-ارزیابی.php
۱۰ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. - در چنین سیستم هایی، محتوا معمولا تکرار شده و بر روی شبکه ایجاد شده توسط STB ... فناوری نظیر به نظیر (P2P) اغلب برای انتقال سیستمی محتوا در سرورها، یا ... عملکرد; استرمینگ; پخش آنلاین ویدئو بر مبنای تقاضا; دانلود ترجمه مقاله ... for wireless Ad-Hoc and mesh networks عنوان فارسی مقاله: الگوریتم های مسیر ...
Masoud Moshref Javadi - Paper & Presentation
masoudmoshref.com/old/newTemp/paper.htm
Since all clients need to download the base layer, a tree network pushes the base ... شبکه‌های نظیر به نظیر یکی از بسترهای کارا برای جریان‌سازی ویدیو هستند چراکه ... A Mobile Ad hoc Network (MANET) is a collection of wireless mobile nodes ..... ها، هماهنگی با دیگر تیم ها در طراحی و پیاده سازی و انتقال بهینه پایگاه داده باشند.
مقاله شبکه های موردی MANET و شبکه های حسگر بی سیم
bankmaghale.ir/مقاله-شبکه-های-موردی-manet-و-شبکه-های-حسگر-بی/
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله شبکه های موردی MANET و شبکه های .... مزیت اصلی این پیشرفت ها افزایش سرعت انتقال داده‌ها و بهبود امنیت ارسال و ... واژه Ad hoc به مفهوم For this purpose only یا «برای یک کاربرد خاص» می باشد.
ارائه روشي براي انتقال ويدئو در شبكه هاي بيسيم موردي با ...
vlib.itrc.ac.ir/.../_1575_1585_1575_1574_1607_1585_1608_1588_1610_1576_158...
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: ارائه روشي براي انتقال ويدئو در شبكه هاي ... درخئاست ارسال مجدد ( ARQ )، شبكه بيسيم موردي ( Wireless Ad-hoc Network ).
پروتکل کنترل ازدحام با قابليت اطمينان برای شبکه های ... - ...
ns-3.org/post/14
و بدين منظور از عمل تایید منفی انتخابی یا SNACK[1] برای انتقال مجدد بسته های گم شده ... برچسب‌ها: پروتکل کنترل ازدحام, پروژه ns2, شبکه های کامپیوتری, دانلود NS2, ... امنیت، و مقابله با حملات در شبکه های شبکه های سنسور بی سیم و Ad-hoc است.
مطالب جدیدتر - آموزش NS2 - شبیه ساز ns-2 - کتاب ns2
www.ns-3.org/?p=2
پروتکل کنترل ازدحام با قابليت اطمينان برای شبکه های حسگر بی سیم ... می شود که یک پروتکل لایه انتقال جامع برای شبکه های حس گر بی سیم می باشد ... برچسب‌ها: پروتکل کنترل ازدحام, پروژه ns2, شبکه های کامپیوتری, دانلود NS2, کنترل ازدحام در شبکه های حسگر بی سیم ... برچسب‌ها: ns, 2, رادیو شناختی, کنترل ازدحام, Ad hoc
ترجمه مقاله زمان‌بندی تحملپذیر کارها در گرید ‌های محاسباتی - ...
afradlc.pw/?page=4
دانلود ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیک تحمل‌پذیر خطا برای زمان‌بندی کارها با استفاده ... دانلود ترجمه مقاله انواع جریان سازی ویدئو بر روی شبکه های نظیر به نظیر .... ترجمه مقاله الگوریتم های داده پراکنی محلی در شبکه های بی سیم Ad hoc: کاهش تعداد انتقال.
انجام پروژه های شبیه ساری
proje-ns2-ns3.rzb.ysupport.ir/
دانلود مقالات فارسی | دانلود مقاله شبیه سازی یا simulation شبیه سازی مقاله با ns2 .... پروژه روشی جدید برای بهبود مسیریابی در شبکه های ad hoc با NS2 پروژه کشف و حذف ... پروژه بررسی کیفیت انتقال ویدئو در شبکه های وایرلس با نرم افزار NS2
چگونه دو لپ تاپ یا کامپیوتر را به صورت وایرلس شبکه و به ...
anzalweb.ir/1395/03/07/لپ-تاپ-کامپیوتر-وایرلس-شبکه-وصل-کنیم/
۷ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - شبکه های ad-hoc برای انتقال فایل ها در شرایط خاص هستند و بنابراین محدودیت هایی دارند . ... نحوه راه اندازی شبکه اد هاک برای شبکه کردن کامپیوتر و لپ تاپ با وایرلس .... میشه خواهش کنم چند سایت برای دانلود نرم افزار گوشی های ویندوزی ... خرید گیفت کارت اپل · کتاب سبز · دانلود · سرزمین دانلود · دانلود · آسان دانلود.
دانلود پروژه شبکه های ادهاک متحرک - مقالات دانشگاهی
article.university › پروژه › فناوری اطلاعات
برخی اصطلاحات کلیدی در مسیریابی ۲۹ آدرس های MAC: ۲۹ آدرس های لایه فیزیکی جهت انتقال فریم ها بر روی کانال ۲۹ آدرس های IP : ۲۹ بسته IP: ۲۹ توپولوژی شبکه: ۲۹
کلبه کامپیوتر TopArticle.ir دانلود مقاله انگلیسی 2015 ISI ...
computerebook.sellfile.ir/prod-218626-دانلود+مقاله+انگلیسی+2015+ISI+شبکه+های...
دانلود مقاله انگلیسی 2015 ISI شبکه های حسگر بیسیم -- الگوریتم های ... های مسیریابی برای انتقال اطلاعات به چاهک، امنیت این شبکه ها برای جلوگیری از دستبرد به داده ها، ... در این مقاله الگوریتم های یادگیری ماشین بر روی بحث مکانیابی گره ها در شبکه های .... بیسیم -- مقایسه الگوریتم های مسیریابی در شبکه ادهاک (Ad-Hoc networks).
انتقال فایل با وای فای بین دو کامپیوتر با ساختن شبکه - ...
elmenovin.com › کامپیوتر
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. - انتقال فایل با وای فای بین دو کامپیوتر با ساختن شبکه - در این پست قرار است تا با هم ترفند ارتباط ... حالا از صفحه بعد Create an ad hoc network می زنیم. .... دانلود بازی جالب پرنده کاغذی Paper Wings_v0.1.2 برای اندروید.
دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های ...
fileee.ir/دانلود-بهترین-پروژه-تحقیق-مقاله-کارآم/
۲۱ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - برای خرید جدیدترین فایلهای دانشجویی شامل پایان نامه پروژه و سایر فایلهای دانشجویی رشته برق ...... ۲۲, انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC 88ص.
اتصال دو رایانه با وایرلس + آموزش - درباره همه چیز
aeup.ir/1394/04/14/اتصال-دو-رایانه-با-وایرلس-آموزش/
۱۴ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - درباره همه چیز : اگر در منزل شبکه وایرلس، اکسس‌پوینت و مسیر‌یاب وای فای ندارید، برقراری ارتباط و انتقال و به ... هاک ویندوز (integrated ad hoc wireless-network) یک شبکه لن کوچک ... پیکربندی کارت شبکه روی گیت وی رایانه میزبان .... از روی آهنگ 323 views; دانلود کتاب بحر المعارف و شق الارض 236 views ...
پایان نامه کارشناسی ارشد برق - پگاه
www.pagah.blogfa.com/tag/ارشد-برق
دانلود, پایان نامه,پروژه,روش تحقیق · خرید آنلاین,پروژه ... هزینه پروپزال برای هر پایان نامه جداگانه محاسبه و تالیف می‌شود. .... انتقال ویدئو به روی شبکه AD HOC 88ص.
wifi - پی سی دانلود
p30download.com › نرم افزار › اینترنت › ابزار شبکه
WifiInfoView نرم افزاری کم حجم و قدرتمند برای اسکن شبکه های بی سیم و نمایش ... کنید، ویدئوی مورد علاقه تان را پخش کنید و یا به ارائه مطالب برای دیگران بپردازید. ... وای فای (Wi-Fi) یک شبکه بی سیم است که در آن برای انتقال اطلاعات از یک نقطه به ... به شبکه های ad hoc اشاره کرد، این نرم افزار با اتصال خودکار خود به شبکه ad hoc ...
دانلود پایان نامه: الگوریتم مسیریابی شبکه های بیسیم ادهاک
www.bargozideha.com/.../7nlb0lt1-دانلود-پایان-نامه-الگوریتم-مسیریابی-شبکه-های-...
برای برقراری ارتباط بین این شبکه ها نیازمند به یک ستون فقرات می باشیم٬ ... ها باید الگوریتم هایی اجرا شوند تا بتوانند بهترین مسیر را برای انتقال اطلاعات در ... انواع جزوه و پروژه های دانشجویی - دانلود جزوه و نمونه سوالات طراحی الگوریتم ها - دانلود ...
پروژه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم - مشاوره کنکور
maktabestan.ir › فایل ها › پروژه دانشجویی
۱۰ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. - تفاوت مکان شبکه های Ad Hoc با شبکه های محلی بی سیم (WLAN) در ... برای دانلود 10 درس مشاوره کنکور کاملاً رایگان و کاربردی کافیست فرم زیر را ...
دانلود مقاله رادیاتور | فروشگاه فایل سقین
seghin.ir/?p=317956
۱۰ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. - صفحه اصلی دانلود مقاله رادیاتور ... مقاله در مورد انتقال گرما به وسيله نانوسيالات ... دانلود سمینار ارشد برق انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC.
نمونه کدهای ns2 - آموزش NS2 | انجام پروژه NS2 | انجام شبیه ...
ns2simulator.persianblog.ir/tag/نمونه_کدهای_ns2
همان طور که میدانید برای یادگیری زبان های برنامه نویسی یا هر نرم افزار تخصصی در حوزه کامپیوتر، برق، شبکه و . ... در این کدآموز، نحوه مدل کردن یک شبکه بی سیم با دو گره در ns2 را آموزش می دهد. ... پروتکل مسیریابی ادهاک (adhoc routing protocol); صف واسط (interface queue); لایه ... سورس کد کدآموز3 از لینک زیر قابل دانلود می باشد.
حسگر شبکه مسیریابی بی‌سیم می‌تواند شبكه شبكه‌های بی ...
weblog24.site/.../حسگر-شبکه-مسیریابی-بی‌سیم-می‌تواند-شبكه-شبكه‌های-بی‌سیم-...
دانلود رایگان پاورپوینت شبکه های ادهاک (Ad Hoc) ... دانلود مقاله شبکه های سنسور نودی‎ ... کد نرم افزار متلب برای محاسبه ی تاخیر در شبکه ی حسگر بیسیم .... پیشنهاد می شود که یک پروتکل لایه انتقال جامع برای شبکه های حس گربی سیم می باشد که ...
پایان نامه چند رسانه ای در شبکه های حسگر بی سیم
wireless-network-multimedia.dibablog.com/
۱۷ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - کدینگ های ویدئویی، در حوزه‌ی تکنولوژی‌های چند رسانه‌ای تحقیقات بسیاری را در دهه‌های از ... ارائه مكانيسمي در لايه انتقال براي ارسال اطلاعات چند رسانه اي در شبكه هاي ... دانلود مقاله شبکه های حسگر چند رسانه ای بی سیم ..... Mar 17, 2009 - 17- شبکه های Mesh و Ad-hoc 18- MANET و VANET 19- شبکه های چند رسانه ای بی ...
پروژه های NS2 - صفحه اصلی
proje-ns2-ns3.kojust.ir/page-526722.html
پروژه روشی جدید برای بهبود مسیریابی در شبکه های ad hoc با NS2 پروژه کشف و حذف ... های ad hoc با NS2 دانلود کتاب شبیه سازی شبکه های VANET با NS2 ... پروژه بررسی کیفیت انتقال ویدئو در شبکه های وایرلس با نرم افزار NS2 پروژه پروتکل ...
ترجمه مقالات کامپیوتر | ISI
isi5.ir/translated-papers/ترجمه-مقالات-کامپیوتر
ترجمه مقاله انتخاب گره سرخوشه برای شبکه های حسگر بی سیم: عنوان انگلیسی مقاله: ... صفحات فایل ترجمه شده: 6 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه یک شبکه ... Ad Hoc Networks: Applications and Challenges عنوان فارسی مقاله: شبکه های ... مقاله: قرار گرفتن در مسیر معماری شبکه پروتکل کنترل نقل و انتقال/ پروتکل ...
رادیــــــــــــو110 - روش‌های جديد هك شبكه‌هاي Ad hoc (قسمت اول)
www.radio110.blogfa.com/post-1632.aspx
در اين مقاله سعي كرديم نگاهي كوتاه به متدولوژي‌هاي جديد هك شبكه‌هاي بي‌سيم و به‌طور خاص شبكه‌هاي ... بسازد كه خودش آخرين نود در شبكه است و ديگر نودي براي انتقال بسته مسيريابي وجود ندارد. ... دانلود بازی فوق العاده گرافیکی و هیجانی Combat Training.
چگونه قابلیت Wi-Fi Hotspot را در ویندوز 8 فعال کنیم؟ نحوه ...
www.zoomit.ir/2013/3/6/4690/ویندوز-8-wifi-hotspot/
۱۹ اسفند ۱۳۹۱ ه‍.ش. - بررسی ویدیویی · نگاه نزدیک · گزارش ویدیویی · زوم‌کست · ویدیو خودرو · هایلایت ... نحوه انتقال اینترنت لپ تاپ به تلفن هوشمند یا تبلت ... پس از اینکه این نرم‌افزار را دانلود کردید، آن را از حالت فشرده خارج کرده (Extract) ... همچنین به یاد داشته باشید، برای اینکه شبکه ad-hoc شما همیشه برقرار و در ... مقاله های مرتبط ...
پایان نامه شبکه های بی سیم - تحقیق و پروژه و پایان نامه و ...
bankmaghaleh.ir/پایان-نامه-شبکه-های-بی-سیم/
در این پروژه در مورد شبکه های بی سیم (از تاریخچه،تکنولوژی،معماری امنیت و…) ... نیاز به استفاده از کابل به شبکه متصل شده واطلاعات مورد نظر رادریافت یا انتقال دهد. .... شایان ذکر است که واژه ی ad-hoc لاتین بوده و به معنی ” فقط برای این منظور” می باشد. .... ظرفیت توانایی آموزش از راه دور و ویدیو کنفراس ها به صورت یکپارچه افزایش ...
سمینار کارشناسی ارشد مهندس برق قدرت الکترونیک مخابرات
kaleg.vcp.ir/...دانلود-پروژه...مقاله.../38692-سمینار-کارشناسی-ارشد-مهندس-برق-قدر...
پایان نامه و سمینار 55صCMOS برای کاربرد در فن آوری (SGOI) بر روی عایق SiGe بررسی ساختارهای ... پایان نامه و سمینار انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC 88ص .... دانلود مقالات,تحقیق,پروژه,پایان نامه دانشجویی,جزوات درسی, نمونه سوال,پایان نامه ارشد ...
ترجمه مقاله پروتکل مسیریابی کیفیت خدمات مبتنی بر ...
98paper.ir/articles/441
۴ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. - در این مقاله، قصد داریم مکانیسمی را برای ایجاد مسیرهای پایدار و متحمل در بین گره ... شبکه های موردی (Manet) را می توان کلاسی از شبکه های بدون ساختار دانست که ... دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه مسیریابی چند مسیره ... یک شبکه بی سیم میتواند در هر دو مد Ad-Hoc و مد زیر ساختار عمل کند.
Aso Shojaie | Organization For Educational Planning - ...
medu.academia.edu/AsoShojaie
Bookmark. امکانات و چالش‌های استفاده از شبکه‌های نانویی بر


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
filebarg5_678285_6939.zip811.8k