دانلود مقاله

دانلود مقاله و تحقیق دانش آموزی

اطلاعیه فروشگاه

متن اطلاعیه فروشگاه کلیک کنید

دانلود مقاله طراحي گيرندهي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس

دانلود مقاله طراحي گيرندهي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس

 

format:pdf

 

ﭼﻜﻴﺪه  :

رادارﻫﺎي ردﮔﻴﺮ در ﺳﻨﺎرﻳﻮي دﻓﺎﻋﻲ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ  . روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ردﮔﻴﺮي ﺗﻚ  1 اﻫﺪاف ﻣﻬﺎﺟﻢ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ روش ﭘﺎﻟﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ، اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻫﺪف ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ي ﻳﻚ ﭘﺎﻟﺲ واﺣﺪ و ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ،  ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  . از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴ ﺑﺮداري از  ﺎن ﺳﻴﮕﻨﺎل درﻳﺎﻓﺘﻲ آﻧﺘﻦ و ﭘﺮدازش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ، آﺷﻜﺎرﺳﺎزي را اﻧﺠﺎم  دﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺰاﻳﺎي ﺧﺎص ﻣﺪارﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺮ آﻧﺎﻟﻮگ، ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻗﺖ و ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺎﻻ، ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي و ﺣﺠﻢ و وزن ﻛﻤﺘﺮ و ... ﺑﻪ ، ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه آﻧ ﻫﺎي ﻣﻲ ﺎﻟﻮگ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻴﺮﻧﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه، ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ  ي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺮاي ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ IF ﭘﺎﻟﺲ ﻛﻪ از ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﺮداري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﮔﻴﺮد و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ردﮔﻴﺮي را اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮد

 

download

 

 

طراحی گیرنده دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس - دانلود ...
arshadha.ir/سمینار-ارشد-رشته-برق-مخابرات-طراحی-گیر/
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی ... طراحی گیرنده ی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس .... سمینار طراحی گیرنده ی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس | اصیل فایل : دانلود پایان نامه تحقیق و مقاله ...
ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ - دانلود فايل هاي ...
cerofile.birblog.ir/t_ﻃﺮاﺣﻲ%20ﮔﻴﺮﻧﺪهي%20دﻳﺠﻴﺘﺎل%20ﻳﻚ%20رادار%20ردﮔﻴﺮ%20ﺗﻚ%20ﭘﺎﻟﺲ
دانشنامه علمي دانلود مقاله دانلود تحقيق دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود ... از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري از ﻣﻴﺎن ﺳﻴﮕﻨﺎل درﻳﺎﻓﺘﻲ آﻧﺘﻦ و ﭘﺮدازش ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ، ... در اﻳﻦ ﭘﺮوژه، ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪهي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺮاي ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ ﻛﻪ از ﺳﻴﮕﻨﺎل IF ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ...
طراحي گيرنده ي ديجيتال يک رادار ردگير تک پالس – دانلود ...
https://files.skyf.ir/1394/12/25/طراحي-گيرنده-ي-ديجيتال-يک-رادار-ردگير-ت/
در اين پروژه، طراحي يك گيرنده ي ديجيتال براي يك رادار ردگير تكپالس كه از سيگنال IF ... برچسبدانلود رایگان سمینا دانلود رایگان پایان نامه برق رادار ردگیر تک پالس ... بعد مقاله مطالعه ريزساختار آلياژهاي نانوكريستال Al-Ti تركيب شده بوسيله ball ...
سمینار ارشد برق طراحي گيرنده ي ديجيتال يک رادار ردگير ...
mykala.top/سمینار-ارشد-برق-طراحي-گيرنده-ي-ديجيتال/
مای کالا| مرجع کامل تحقیقات،مقالات،پروژه دانشجویی،نرم افزار و… ارتباط با ما · درباره سایت · خانه. سمینار ارشد برق طراحي گيرنده ي ديجيتال يک رادار ردگير تک پالس ... در اين پروژه، طراحي يك گيرنده ي ديجيتال براي يك رادار ردگير تكپالس كه از .... دانلود مقاله آيين‌نامة فعاليت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خريد در بورس اوراق بهادار.
طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس - دانلود ...
maghalefile.parsiblog.com/Posts/1698/
۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس ... از طرف دیگر، گیرندههای دیجیتال که با نمونهبرداری از میان سیگنال دریافتی آنتن و ...
طراحی گیرندهی دیجیتال یك رادار ردگیر تك پالس
lffathi44x.alalestore.ir/page-57618.html
طراحی گیرنده دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس - دانلود پایان نامه و . ... 1 روز پیش ... امیدوارم بهره کافی را از ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ ببرید دانلود ﺳﻤﻴﻨﺎر
سمینار ارشد برق طراحی گیرنده ی دیجیتال یک رادار ردگیر ...
takrom.com/?p=138761
۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود پاورپوینت طرح توجیهی پرورش شترمرغ · دانلود برنامه سالانه براساس طرح ... سمینار ارشد برق طراحی گیرنده ی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس ... در این پروژه، طراحی یک گیرنده ی دیجیتال برای یک رادار ردگیر تکپالس که از .... مقاله ترجمه شده ۱۲ صفحه ای اعمال سازندگی در فرهنگ یادگیری حفظیاتی Applying ...
سمینار ارشد برق طراحي گيرنده ي ديجيتال يك رادار ردگير تك ...
stu.0f0.in/سمینار-ارشد-برق-طراحي-گيرنده-ي-ديجيتال/
۲۷ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - سمینار ارشد برق طراحي گيرنده ي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس ... کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق-مخابرات طراحی و تدوین گردیده است . ... دانلود Download ... نامگانی استاد علی سامی؛ بیست‌وسه مقاله در زمینه‌های باستان‌شناسی، ...
سمینار ارشد برق طراحي گيرنده ي ديجيتال يك رادار ردگير تك ...
https://file.0f0.in/سمینار-ارشد-برق-طراحي-گيرنده-ي-ديجيتال/
۱۶ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - سمینار ارشد برق طراحي گيرنده ي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس ... این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق-مخابرات طراحی و تدوین گردیده است . ... دانلود پاورپوینت اصول مهندسي پي. Search for: نوشته‌های تازه. گزارش کارآموزی ماشین سازی سعدی · ماشین های حرارتی · دانلود مقاله بیماری ایدز ...
سمینار ارشد برق طراحي گيرنده ي ديجيتال يک رادار ردگير ...
docz.ir/سمینار-ارشد-برق-طراحي-گيرنده-ي-ديجيتال/
سمینار ارشد برق طراحي گيرنده ي ديجيتال يک رادار ردگير تک پالس ... از طرف ديگر، گيرندههاي ديجيتال كه با نمونهبرداري از ميان سيگنال دريافتي آنتن و ... تحقیق و کنفرانس و مقاله در مورد گیاهان زینتی با قابلیت ویرایش کامل تعداد صفحات ۲۹ ... ۷۵۰ تن در سال · دانلود فول دامپ S-Off و انلاک شبکه HTC J One HTL22 با لینک مستقیم ...
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها | متن ...
thesisbank.ir/متن-کامل-سمینارمقطع-کارشناسی-ارشد-رشت-3/
۱۶ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس ... از طرف دیگر، گیرندههای دیجیتال که با نمونهبرداری از میان سیگنال دریافتی آنتن و پردازش ...
گیرنده بایگانی - 9rton|كاملترين مرجع پایان نامه ، پروژه و مقاله
www.9rton.ir/tag/گیرنده/
در این پروژه، طراحی یک گیرنده دیجیتال برای یک رادار ردگیر تک پالس که از ... دیجیتال هترودین در نرم افزار ADS ، به مبلغ استثنایی فقط 9700 تومان و دانلود آن بر ...
بررسی انواع گیرنده های ديجيتال و روش های رد گیری آنها | هزار و ...
1001daneshjo.ir/گیرنده-های-ديجيتال-و-رد-گیری-آنها/
دراین رساله یک رادار ردگیر تک پالس با پارامترهای واقعی توصیف شده و سپس یک ... درفصل چهارم روش طراحی یک گیرنده دیجیتال وبلوک های قبل ازمبدل آنالوگ به ...
سمینار طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس :: ...
bank-thesis.blog.ir/1395/05/07-18
۷ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - از طرف دیگر، گیرندههای دیجیتال که با نمونهبرداری از میان سیگنال دریافتی آنتن و پردازش نمونه ها، ... در این پروژه، طراحی یک گیرندهی دیجیتال برای یک رادار ردگیر تکپالس که از سیگنال IF ... برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.
سمینار طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس :: ...
bank-thesis.blog.ir/1395/.../سمینار-طراحی-گیرندهی-دیجیتال-یک-رادار-ردگیر-تک-پال...
۷ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - سمینار طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس ... از طرف دیگر، گیرندههای دیجیتال که با نمونهبرداری از میان سیگنال دریافتی آنتن و پردازش نمونه ها، آشکارسازی را انجام می دهند، به ... برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.
دانلود رایگان پایان نامه برق بایگانی - سیستم بازاریابی ...
luxfiles.ir/tag/دانلود-رایگان-پایان-نامه-برق/
بایگانی برچسب: دانلود رایگان پایان نامه برق ... سمینار ارشد برق طراحي گيرنده ي ديجيتال يک رادار ردگير تک پالس. چكيده: رادارهاي ردگير در سناريوي دفاعي پدافند ...
دانلود رایگان پایان نامه برق بایگانی - 300020
300020.ir/tag/دانلود-رایگان-پایان-نامه-برق
پایان نامه ارشد برق طراحی ساختار کنترل برای برجهای تقطیر سری · جولای 31, 2016 ...... سمینار ارشد برق طراحي گيرنده ي ديجيتال يک رادار ردگير تک پالس · جولای 6 ...
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات ...
www.civilica.com/article566.html
17 طراحی آنتن یک رادار آرایه فازی نمونه به همراه باند گپ الکترومغناطیسی و ارزیابی ... 20 طراحی گیرنده Rake در سیستم های TH_UWB و بررسی مدارهای مولد پالس UWB ... 45 طراحی مبدل داده آنالوگ به دیجیتال Pipeline بسیار ولتاژ پایین تفکیک بالا ... 50 طبقه بندی سیگنالهای ERP تک ثبت به منظور آشکارسازی مولفه شناختی P300
مطالب جدیدتر - دسترسی و دانلود پایان نامه های ارشد - blogfa.com
down-thesis.blogfa.com/?p=108
دسترسی و دانلود پایان نامه های ارشد - سایت دسترسی و دانلود پایان نامه های ارشد مدیریت ... سمینار طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس ... از طرف دیگر، گیرندههای دیجیتال که با نمونهبرداری از میان سیگنال دریافتی آنتن و پردازش .... در نهایت در فصل آخر یک نمونه مقاله که به بررسی نوسانات ماهواره و رفع آن توسط نور خورشید ...
مطالب دانشجويي - ساخت وبلاگ
oam.monoblog.ir/page-47.html
۴ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود مباني نظري ادبيات پايان نامه در مورد موفقيت شغلي .... دانلود موزه فرش ايران كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان ..... دانلود ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ ..... ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه دﻳﺠﻴﺘﺎل.
[DOC]رادار پالس داپلر
fanninews.ir/?a=attach.get&id...
سوال: اگرMDS یک گیرنده – 40 db باشد توان دریافت رادار چقدر می باشد؟ .... این باند فرکانس برای کشف هدف های با فاصله متوسط و ردگیری هدف ، زمانی که رادار باید ..... توضیح: فشردگی و کم زحمت بودن به کارگیری پردازش سیگنال دیجیتالی باعث ..... در طراحی رادارهای پالس داپلر آن چه که باید اساسا مد نظر قرار گیرد انتخاب PRF برای ...
183 - دانلود پایان نامه با فرمت ورد - ساخت وبلاگ
ending.lineblog.ir/page/183
۷ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود پایان نامه با فرمت ورد - صفحه 183 - ... برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید. ... مطرح شده برای تخمین کانال در کتاب ها و مقالات مختلف، یا از متغیر با زمان بودن کانال، یا ... لزوم وجود این بلوک در گیرنده ها را بررسی خواهیم کرد و پارامترهای مهم و تعیین ..... سمینار طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس ...
لیست انتخاب موضوع پایان نامه مهندسی برق - مادسیج
madsg.com/لیست-انتخاب-موضوع-پایان-نامه-مهندسی-بر/
۲۶ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - اما در حالت بار کامل یعنی هنگامی که تعداد آنتن‌های فرستنده و گیرنده ... موضوع پایان نامه: طراحی و ساخت کریستال‌های فوتونی .... در این پایان نامه با توجه به امکانات رله های دیجیتال یک روش تطبیقی .... در سیستمهای TH-UWB , مدولاسیون داده ها توسط موقعیت ارسالی پالس (PPM ) و یا دامنه پالس ارسالی ( PAM) انجام می گردد.
[DOC]د. محمد نژاد - دانشگاه علم و صنعت ایران
www.iust.ac.ir/files/ee/ketabkhaneh_faa36/arshad.docx
342, طراحی و شبیه سازی الگوریتم تعیین وضعیت یک ماهواره LEO, د. بلندی - د. جاهد, سیدمجید ... 356, طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال مد جریانی از نوع درون یاب, د. روئین تن - د. ... 393, جداسازی و نمایش پالس های راداری در سیستم های پشتیبانی جنگ الکترونیک, د. ..... 500, کنترل فعال نویز آکوستیکی تک فرکانس در محفظه, د. کهائی - د.
فارسی فلش|طراحی بنرفلش | بیسترینها
farsiflash.bistarinha.xyz/
دانلود جدیدترین منابع پایان نامه مقاله ISI تحقیق متن کامل با فرمت فرمت - دسترسی به منابع پایان نامه های .... سمینار طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس.
مقاله در مورد بررسی ساختمان رادار ها - دانلود مقاله
mag-iran.com/مقاله-در-مورد-بررسی-ساختمان-رادار-ها.htm
يك رادار ساده شامل آنتن فرستنده، آنتن گيرنده و عنصر آشكارساز انرژي يا ... اگر چه امروزه توسط رادارهاي جديد و با طراحي خوب اطلاعات بيشتري از هدف، علاوه بر فاصله آن ... معمولترين شكل موج در رادارها يك قطار از پالسهاي باريك مستطيلي است كه موج حامل .... آشكارساز و ردگير خودكار ADT پردازش گردد كه منطقه تحت پوشش رادار به سلولهاي ...
[PDF]برق الکترونیک مخابرات.xlsx
rms.scu.ac.ir/userfiles/image/OlavitBasij/Bargh.pdf
ﻃﺮاﺣﯽ آﻧﺘﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮي ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﯿﻢ 1 درﺟﻪ، ﺑﻬﺮه ﺑﻬﺘﺮ از dp 40 و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﮑﻦ دو ... ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎي ﭘﺮدازش دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ راداري ﭘﺎﻟﺲ ﻓﺸﺮده CFAR ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزي ﭘﺎﻟﺲ و اراﺋﻪ ... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺎ آﺷﮑﺎرﺳﺎزي(ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ)،ردﮔﯿﺮي ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻫﺪاف و دﺳﺘﻪ .... ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻮاﯾﯽ (وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺗﮏ ﻓﺮﯾﻢ «ﻋﮑﺲ»).
دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های ...
fileee.ir/دانلود-بهترین-پروژه-تحقیق-مقاله-کارآم/
۲۱ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - مجموعه و بانک کاملی از تحقیقات جزوات مقالات پاورپوینت و پایان نامه های .... در مدت ۱۰ سال، دستگاه او در فرستنده‌ها و گیرنده‌های رادیویی همچون ...... ۳۰۲, طراحی و شبیه سازی پردازنده سیستو لیکی برای جداسازی وشناسایی رشته پالس های متداخل ۲۰۴ص, ۲۰۴ .... ۱۱۴, طراحي گيرندهي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس۹۷ص.
دکتر محمد سلیمانی - سوابق علمی
drsoleimani.ir/fa/سوابق_علمی
مقالات کنفرانس ..... فشرده سازی پالس ديجيتال در سيستمهای رادار (download) ..... 33- تحليل و شبيه سازی آنتن تک قطبی نيم دايره ای مسطح فوق پهن باند (عليرضا .... طراحی و ساخت بخش RF يک گيرنده FM ماهواره مدار پايين (سيد احمد نقيب) 1378 35. ... افزايش دقت مکانيابی و ردگيری کاربر شبکه GSM با استفاده از شبکههای عصبی ...
سامانه های راداری مورد استفاده در ایران - هوا و فضا - blogfa.com
mahdinazemi.blogfa.com/post/55
این رادار با هدف ایجاد یک رادار زمینی برد کوتاه قابل حمل توسط نفر طراحی و ساخته شد. ... در مقابله با جنگ الکترونیک، احتمال ردگیری شدن کم، فیلتر پردازش پالس داپلر، ... تشخیص و ردگیری اهداف به صورت دستی و خودکار، قابلیت شکل دهی دیجیتالی .... گیرنده های ثابت این سامانه آنتن های بزرگی با قطر بیش از 10 متر دارند که یکی ...
توانمندی نظامی ایران - اشنایی کامل با رادارهایی که ایران دارد.
www.gangafzar.blogfa.com/post/48
کاستا یک رادار تاکتیکی هشدار هوایی با توانایی ویژه ای برای کشف اهداف در پس زمینه ... رهگيري و تعقيب زاويه اي تک پالس ها را نیز به انجام می رساند و قابليت تصوير ... ردگیری همزمان 100 هدف و نگهداری سابقه اهداف از دیگر توانمندی های این رادار است. .... این رادار در کنار گيرنده‌هاي ديجيتالي «ناظر 1 و 2» که به سامانه های راداری موجود در آن ...
شیمی ارومیه
urmiachemistry.rzb.ir/
طراحی سایت ارزان ..... سمینار طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس ... سايت دانلود جدیدترین منابع پایان نامه مقاله ISI تحقیق متن کامل با فرمت4 ..... اگونیست های اوپیوئیدی به واسطه اتصال به گیرنده های اختصاصی موجب ایجاد آنالژزی می ...
دانلود پروژه و طرح های توجیهی رایگان - دانلود پایان نامه
plan-project.blogfa.com/tag/دانلود-پایان-نامه
برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, طراحی وب سایت, فروشگاه سخت افزار, دانلود پایان نامه طراحی ..... هم دارند، درست مانند تفاوت ها و شباهت های یک کتاب دیجیتالی و یک کتاب واقعی. ..... از یک موج پیوسته (CW) با فرستنده و گیرنده مجزا وجود یک کشتی چوبی را آشکار ... گر دامنه ی یک بعدی; تکنیک های فیدهورن (تغذیه کننده آنتن) رادار تک پالس ...
آشنایی کامل با رادارهایی که ایران دارد...! - ICFA
www.icfa.ir/post/9
کاستا یک رادار تاکتیکی هشدار هوایی با توانایی ویژه ای برای کشف اهداف در پس ... رهگيري و تعقيب زاويه اي تک پالس ها را نیز به انجام می رساند و قابليت تصوير ..... این رادار در کنار گيرنده‌هاي ديجيتالي «ناظر 1 و 2» که به سامانه های راداری موجود در آن زمان ... رادارهای پسیو با دریافت بازتابهای ناشی از این فرستنده ها کار کشف و ردگیری ...
پایگاه مجازی برق الکترونیک - مطالب آذر 1388
saeed2006.mihanblog.com/post/archive/1388/9/page/2
50- تحلیل و شبیه سازی عملکرد موازی مبدلهای رزونانسی و طراحی یک نمونه *. 51- طراحی ... 83- طراحی و شبیه سازی درایو موتور القایی تک فاز با استفاده از خازن سوئیچ شونده *. 84- طراحی و ... 85- بررسی اثر مدولاسیون عرض پالس تصادفی بر عملکرد تقویت کننده کلاس D * .... 45- طراحی بخش باند پایه برای یک گیرنده رادیویی DVB-H *.
موشک‌های کروز با سامانه «یا زهرا(س)» نابود می‌شوند + عکس
www.yjc.ir › وب‌گردی › وبگردی
۱۱ بهمن ۱۳۹۱ ه‍.ش. - در این سامانه علاوه بر حسگرهای ردگیری تصویری و حرارتی، مسافت یاب لیزری ... بنابر اطلاعات اعلام شده این سامانه برای کشف هدف از رادار تک پالس سامانه .... دید هدف محاسبه شده و فرامین تصحیح مسیر با یک آنتن مجزا به گیرنده های موجود در ... دست لزوم دست بردن در طراحی و تغییر فرایندهای عملکردی موشک و سامانه فوق را ...
تولید یک سلاح پیشرفته USB برای نابودی دستگاههای ...
hi01.ir/تولید-یک-سلاح-پیشرفته-usb-برای-نابودی-دست/
تولید یک سلاح پیشرفته USB برای نابودی دستگاههای دیجیتال · تولید یک . ... گیرنده دیجیتال ایکس ویژن با قابلیت ضبط برنامه از طریق حافظه USB و ارائه تصویر . ... Mac Funamizu یکی از سرشناس‌ترین طراحان دستگاه‌های دیجیتالی در دنیا مدل . ... مشخصه اين اثر، توليد يک پالس الکترومغناطيس خيلي کوتاه(در حد صد نانو .
بهمن ۱۳۸۹ - ALL SARA - blogfa.com
allsara.blogfa.com/8911.aspx
در این مقاله سعی بر آن است اص ول رادار و مدارهای فرستنده وگیرنده در رادار به طورکلی مورد بررسی قرار گیرد ... بطور کلی رادار شامل یک فرستنده و یک گیرنده و یک یا چند آنتن است . .... از مباحثی که باید در طراحی رادار و انتخاب فرستنده مورد توجه و ولتاژ بالا ... در رادارهای ب ا تغییر سریع فرکانس، فرکانس مگنترون ممکن است پالس به ...
فروشگاه سل یو
sellu.barfblog.ir/archive/1395/page/141
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - راهنما:فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج کنید. .... دانلود طراحی گیرندهی دیجیتال یك رادار ردگیر تك پالس ... از طرف دیگر، گیرندههای دیجیتال که با نمونهبرداری از میان سیگنال دریافتی آنتن و پردازش نمونه ها، آشکارسازی را انجام می .... روش های قرار گرفتن IP روی WDM مقاله روش های قرار گرفتن IP روی WDM سمینار ...
[DOC]Download
bahrol.persiangig.com/R.G.Wiley-Elint.docx
برای مثال برای یک عدد نویز 10dB، یک سطح سیگنال -90dBm از یک پالس 1μs اجازه ... مسائل واستراتژی‌های جستجو برای سیگنال‌های رادار، طراحی گیرنده شنود را شدیداً تحت ..... جای‌گذاری سیگنال را می‌توان در فرآیندهای دیجیتال به آنالوگ، پیش آشکارسازی یا ...... در GHZ1 انتشار الینت تک مسیره نیز می‌توان از این پدیده چشم پوشی کرد.
[PDF]مهندسي برق - دانشگاه اصفهان
ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub16/Syasatgozari%20Dorous/.../MScPhDElectronics.pdf
ﻫﺎدﻳﻬﺎ، اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ دﻳﺠﻴﺘﺎل، اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ آﻧﺎﻟﻮگ، اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻗﺪرت، اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﻮري، اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ، ... ﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اي اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﻳﻦ دوره ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ درﮔﻴﺮ ﺑﺎ. ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ...
آشنایی رادار رادیویی – انجام پروژه متلب | MATLAB | مطلب | ...
www.irmatlab.ir › عمومی
رادار یک دستگاه رادیویی است که برای مشاهده اجسام و اندازه‌گیری برخی ویژگی‌های آنها به وسیله ... تری از آن رادارها را مختل می نمود نوع پیشرفته تری از آن رادار طراحی گردید. .... رادارها با توجه به فرکانس کار، محیط عمل، قدرت فرستنده، حساسیت گیرنده، نوع آنتن و .... همینطور که رادار SAR حرکت می کند یک پالس به هر هدف فرستاده می شود .
پیشنهاد موضوع پروژه رشته برق - پروژه متلب
mathworks.ir/forum/4--/14175-----
... آنتن TSAو تحليل آن و ساخت يك نمونه; شبيه سازي طراحي و بهبود تصميم گيري و اجراي تعويض ... براي انجام محاسبات خطي پردازش سيگنال ديجيتال; طراحي و شبيه سازي سيستم ... در گيرنده هاي تك فركانسه در GP با استفاده از سيستمهاي فازي عصبي تطبيقي; طراحي الگوريتم و سيستم پردازنده براي تفكيك رشته پالسهاي متداخل در ...
معرفی سری رادارهای نامرئی Low Probability Of Intercept (LPI ...
military.volleyball-forum.ir/.../معرفی-سری-رادارهای-نامرئی-Low-Probability-Of-Inter...
۱۵ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - میلیتاری (Military) |مقالات نظامی .... بعدها به علت نیاز به ردگیری لحظه ای هدف، رادارهای دیگری به نام رادارهای ... این رادارها دارای یک فرستنده و یک گیرنده بودند و امواج را به صورت مداوم در ... تفاوت امواج ارسالی این رادار با رادارهای پالسی در این بود که پالس ... و مفید در پردازش سیگنالهای دیجیتالی مورد استفاده قرار میگیرد.
نیروی هوای ارتش
iran-irif12.blogfa.com/?p=4
از نظر ظاهری هر دو شناور جماران 1 و 2 دارای یک قبضه توپ تک لوله 76 میلیمتری فجر27 ... طبق اعلام فرماندهان نیروهای مسلح، پروژه عصر در واقع یک رادار هوایی دیجیتالی است ... این موشک از نوع راداری نیمه فعال است که در آن گیرنده ای در دماغه، امواج بازتاب ..... در مقابله با جنگ الکترونیک، احتمال ردگیری شدن کم، فیلتر پردازش پالس داپلر، ...
موشک‌های کروز با سامانه «یا زهرا(س)» نابود می‌شوند + عکس – ...
www.momtaznews.com/موشک‌های-کروز-با-سامانه-یا-زهراس-نا/
در این سامانه علاوه بر حسگرهای ردگیری تصویری و حرارتی، مسافت یاب لیزری نیز بە کار ... بنابر اطلاعات اعلام شده این سامانه برائ کشف هدف از رادار تک پالس سامانه .... هدف محاسبه شده و فرامین تصحیح مسیر با یک آنتن مجزا بە گیرنده های موجود در انتهای ... از این دست لزوم دست بردن در طراحی و تغییر فرایندهای عملکردی موشک و سامانه فوق ...
Google+
https://plus.google.com/.../related?...
در فرآیند مدولاسیون مشخصه ای – مانند دامنه فرکانس یا فاز از یک حامل فرکانس بالا ... دیجیتال می‌گنجه اما گاهی کار مهندس دیجیتال، پیاده‌سازی طراحی یک مهندس مخابرات سیستمه. ..... تکنیک‌هایی که با استفاده از آن برخی ضعف‌های مدارات گیرنده رادار ردگیری قفل ..... در رادار مونو پالس، اطلاعات زاویه‌ای، با استفاده از یک تک پالس بدست می‌آید.
دنياي ICT
hamed5050.blogfa.com/1390/12?p=2
3)انتقال به کمک خطوط نوری امکان استفاده از تکنیکهای دیجیتال را فراهم می ساخت. ... بطور کلی رادار شامل یک فرستنده و یک گیرنده و یک یا چند آنتن است . ... از موارد مهم در طراحی رادار نوع آنتن و پترن تشعشعی آن می باشد . ... معمولی ترین شکل موج در رادارها یک قطار از پالسهاي باریک مستطیلی است که موج حامل سینوسی را مدوله می کند.
[PDF]کتابچه مقالات - آسم و آلرژی و اولین سمپوزیوم آلرژی غذایی
cong-3ica.cnf.ir/websiteFile/congress%20sturday.pdf
plaque samples were taken using sterile paper points and examined to detect ...... The Canon of Medicine, Exire-Azam, Tuhfat al-Muminin and digital re- ..... resistance, can reduce paradoxical pulse in severe asthma, and therefore the need ...... IL-1 یک سیتوکین چنداثره است که نقش مهمی در آسم القاء شده بوسیله پروتئین های ...
هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران فراخوان ...
www.symposia.ir/ICEEE07.html
تحلیل، ارزیابی و مقایسه روش های تک معیاره در تشخیص خطای سه فاز طی نوسان توان ... طراحی یک تمام جمع کننده جدید برای کاربردهای سرعت بالا و توان مصرفی پائین در تکنولوژی 65 نانو متر سی ماس .... طراحی و شبیه سازی مدیر هوشمند رادار ردگیر آرایه فازی ..... مبدل زمان به دیجیتال مبتنی بر کاهش عرض پالس با وزنهای باینری.
لگی علاقه داشتم و از هر کسی حتی یک کلمه هم یاد گرفته ام، ...
eleele.blogfa.com/cat-13.aspx
۱۲ مرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش. - مقالات آموزشی - مقالات و پروژه های الکترونیک و مخابرات. ... از خصوصیت Dual Channel پشتیبانی نمی‌كند (یك سیستم تك كاناله Single Channel).
مشاهده مطالب کاربر
www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=38553&userID=484272
Download · مطالب روزانه اعضاء ... حدود یک ساعت از شهر کرد به طرف آبشار فاصله گرفته ایم آبشار را هم دیده ایم و ساعت 11 بود ..... در حالی که تصمیمات نهایی در مورد طراحی این هلیکوپتر اتخاذ می شد،شرکت بل سه نمونه ..... دیجیتالی سیگنال استفاده میکند و در آمریکا به نام AGM-119B شناخته میشود. .... نام رادار: رادار رهگیر هدف تک پالس
خرداد ٩٠ - تجهیزات پزشکی -بیوتکنولوژی-برق -الکترونیک
engineeringmedical.persianblog.ir/1390/3/
۱۱ خرداد ۱۳۹۰ ه‍.ش. - در این مقاله بررسی کوتاهی در مورد دستگاه های اکسیژن ساز پرتابل صورت می گیرد. .... اخیراً فشارسنج پزشکی دیجیتالی و فشارسنج پزشکی اتوماتیک نیز به ... در بازوبند یک گیرنده خاص الکترونیکی وجود دارد که نسبت به نبض ...... مدار تحریک مغناطیسی تک پالس در شکل زیر دیده می شود : ...... دانلود کامل مقاله :
بانك مقالات تخصصي كامپيوتر - شهروئي
masoudrahkhazadeh.persianblog.ir/1387/8/
۳۰ آبان ۱۳۸۷ ه‍.ش. - در سال ۱۹۷۰ میلادی اولین Laptop توسط William Moggridge طراحی گردید .... این مقاله ما به شما توضیح خواهیم داد که درباره یک مانیتور LCD باید چه نکاتی را ..... را بزنید در این صورت اخرین update ها از اینترنت دانلود خواهد شدولی با انتخاب ... و در پایین هم نوع ارتباط تلفنی خود تون یا پالس را انتخاب کنید و next کنید.
مخابرات - دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله
dpp.loxblog.com/cat/9/0/مخابرات.htm
گزارش کارآموزی پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات - دانلود انواع مقاله، پایان نامه، پروژه، ... کاربردهاي مختلف يک دستگاه رادار باعث شده تا از آن به عنوان يکي از با اهميت .... فصل سوم فیبر نوری; فصل چهارم ارتباط راه دور; فصل پنجم سیستمهای دیجیتال ..... انواع رادارهای ردیاب تک پالس; بلوک دیاگرام یک رادار ردیاب تک پالس مقایسه گر ...
فید خوان rss reader - دانشجویان مخابرات دانشگاه آزاد شهرری
mokhaberatihaye87.blogfa.com/8901.aspx?p=2
ADC0804 دارای یک مدار تولید کننده پالس ساعت داخلی است ، واز طریق قطعات ... با توجه به مقادیر R1=10k و C4=150pf زمان تبدیل مقدار آنالوگ به دیجیتال ..... سه دسته مشخص از نوسان ساز ها را می توان دسته بندی کرد که در ادامه این مقاله توضیح خواهم داد: ...... انتقال امواج در محیط‌های مختلف طراحی آنتن‌ها طراحی مدارات مایکروویو رادار محافظتها و ...
الکترونيک بایگانی - دانلود رایگان
fer2si.ir/category/e/
دانلود مقاله آی سی 8255A در فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و .... این سیگنال با برگشتن پالس [6] از یک وسیله خارجی نشانده می شود و وقتی ... بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق در .... و تعریف شوند، زیرا درگیر کردن مشتری با جزئیات از جذابیت خرید خواهد کاست.
دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های ...
funsgood.in/post/.../دانلود-بهترین-پروژه-تحقیق-مقاله-کارآموزی-و-پایان-نامه-های.html
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - 0 بازدید. دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های مهندسی برق .... در مدت ۱۰ سال، دستگاه او در فرستنده‌ها و گیرنده‌های رادیویی همچون ...... ۳۰۲, طراحی و شبیه سازی پردازنده سیستو لیکی برای جداسازی وشناسایی رشته پالس های متداخل ۲۰۴ص, ۲۰۴ .... ۱۱۴, طراحي گيرندهي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس۹۷ص.
کنترل - مهندس مهدی بقالها - برق قدرت کنترل الکترونیک ...
mehdibaghalha.persianblog.ir/tag/کنترل
کنترل عبارتست از سوق و نگهداری یک یا چند فرآیند به وضعیت یا وضعیت های .... بنابراین ترتیب تهیه و ارائه نقشه ها در طی یک پروژه طراحی، به قرار زیر است: ... مقاله را از اینجا دانلود نمایید ... به سینکرو فرستنده به سیستم اعمال شده تا سینکرو های گیرنده در موقعیت مطلوب قرار ... معرفی خط کشهای دیجیتال ..... نوع لودسل : تک پایه.
رادار و جنگ الکترونيك - صفحه 4 - تالارهای پادشاه ایرانی
forum.parsiking.com › علوم نظامی › اسلحه و جنگ افزار
۲۱ دی ۱۳۸۸ ه‍.ش. - 10پست - ‏1 نویسنده
صفحه 4- رادار و جنگ الکترونيك اسلحه و جنگ افزار. ... در نتیجه Captor C به عنوان یک رادار نسل سوم چند منظوره بر روی Eurofighter Typhoon که در ...
سنجش از دور - جغرافیا علمی برای بهتر زیستن
geography11.persianblog.ir/tag/سنجش_از_دور
برای دانلود تصاویر راداری ماهواره Sentinel-1 می توانید از لینک زیر اقدام کنید. ... اینکاربرای محاسبات بعدی برروی تصاویر ماهواره ای محاسبه Digital number یک امر .... ماهواره های سنجش از دور: ماهواره هایی با گیرنده های از راه دور برای مشاهده پدیده های زمین، ماهواره ... یک بنگاه اقتصادی دانش محور است که در زمینه ارائه خدمات مدیریت پروژه، طراحی، ...
Armament - بمب افکن ها و هاواکس وهواپیماهای ترابری
abramz.blogfa.com/category/2?p=3
این هواپیما به گونه ای طراحی شده بود تا با 3 ماخ سرعت به عمق خاک دشمن نفوذ کرده و با .... بمب افکن بی - 1 - بی از یک رادار و خلبان خودکار در سیستم هدایت خود بهره .... هر سیستم AN/ALQ-101 تعداد زیادی آنتن گیرنده و فرستنده را شامل می شود که همه را نیز ... شد، سیستم رادیویی دیجیتال، نمایشگر كاكپیت و گسترش سنسورهای هواپیما و ...
کاربردهای پالس باریک در رادار - اختلال در سیستم‌های ...
www.modirsearch.ir/dxjftmfsdrdtdsnxtdcvndnsdcacyrctdymq.html
۲۶ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - اختلال در سیستم‌های راداری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادبا مفهوم عامی که برای ... چکیده مقاله : رادار سیستم الکترومغناطیسی است که برای تشخیص و تعیین موقعیت ... به یک پالس وسیع با استفاده از پالس باریک; کاربردهای پالس باریک در رادار . ..... اما چنانچه دیدیم اکثر گیرنده‌های رادارهای ردگیر، گیت شده‌اند و چنانچه در ...
[DOC]گذشته ربات ها (2) - صندوق بیان
https://bayanbox.ir/user/ejeimajma/رباتیک_تبیان.docx?download
در نمایشنامه وی نمونه ماشین، بعد از انسان بودن و دارا بودن نقاط ضعف و قوت یک انسان .... چنانچه در مقاله هفته گذشته عنوان شد دو نوع کنترل برای ربات وجود دارد .... است و از دیگر کاربردهای آن کنترل پهنای پالس، مدارات تایمر و فرستنده و گیرنده وغیره. ... به بررسی تک تک آنها خواهیم پرداخت از قابلیت های فوق العاده میکرو کنترلر ها و مزیت ...
اصول كلي رادار و عملكرد آن - کلوب دانشجویان
daneshju-club.com › ... › مهندسی برق و الکترونیک › منابع و جزوات › مقالات
۱۸ آبان ۱۳۹۰ ه‍.ش. - يك رادار ساده شامل آنتن فرستنده، آنتن گيرنده و عنصر آشكارساز انرژي يا گيرنده مي باشد. ... فاصله هدف با اندازه گيري زمان رفت و برگشت يك پالس، TR به دست مي آيد. ... است بلكه براي فهم عملكرد رادارو پايه اي براي طراحي رادار به كار مي رود. .... و ردگير خودكار ADT پردازش گردد كه منطقه تحت پوشش رادار به سلولهاي ...
مشاهده رادیویی - شبکه فیزیک هوپا
www.hupaa.com/20000000000003973/مشاهده-رادیویی
آنتن‌ها می‌توانند از یک آنتن ساده و معمولی نیم موج دو قطبی، نظیر آنچه در گیرنده‌های .... همانطور که گفته شد، میزان توان تفکیک تلسکوپ‌های رادیویی تک بشقابی در ... برای مثال، آنتن ایستگاه‌های رادیویی به گونه‌ای طراحی می‌شوند تا امواج را در تمام جهات به طور ... در رادیو تلسکوپ‌ها و یا در تلسکوپ‌های راداری، معمولا از آنتن‌های بشقابی برای ...
برق و الکترونیک - دانلود پروژه پایان نامه کاراموزی
www.top-thesis.ir/cat/23
دانلود پایان نامه رشته برق , دانلود جدیدترین مقالات رشته برق , پایان نامه رشته برق صنعتی ... انقلاب اطلاعات منعك سكننده پيشرفت در زمينه فناوري اطلاعات ديجيتالي، ..... اين اثر با ايجاد يك پالس الكترومغناطيسي قوي با پهناي كم (چند صد نانو ثانيه) همراه ..... که هدف اصلي اين پايان نامه طراحی فیلتر میکرواستریپی میان گذر باند x با ...
جی تی آی اهواز
gta-ahwaz.r98.ir/
مرجع دانلود رایگان پایان نامه تحقیق و پروژه و مقاله در همه رشته ها : مدیریت حسابداری اقتصاد ... سمینار طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس ..... اگونیست های اوپیوئیدی به واسطه اتصال به گیرنده های اختصاصی موجب ایجاد آنالژزی می شوند .
جنگنده - کلوب
www.cloob.com/result/جنگنده
۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - هدف از ساخت پروژه HELLADS این بوده که بتوان به وسیله آن یک سلاح لیزری با قدرت .... دانلود کنید جدیدترین والپیپرهای زیبای هواپیمایی(حمل و نقل هوایی) ... این جنگنده از رادار پالس داپلر روسی Zhuk-8II (که به صورت اختصاصی برای .... جنگنده دوموتوره ، مافوق صوت و تک سرنشینه است که توسط موسسه طراحی 601 و ...
و - دانلود جزوه
www.dlxco.arisfa.com/و/
تولید نرم افزارهای مولتی مدیا(چند رسانه ای) طراحی وب سایت های ایستا و پویا، فلش و … .... در این مقاله اصول هولوگرافی، مشخصات نور لازم، موادی که به عنوان ضبط کننده ..... نحوه عملکرد يک امضاي ديجيتال; نحوه ايجاد و استفاده از کليد ها; حملات ممكن عليه ...... رادار ردیاب تک پالس (mono puls tracking radar); انواع رادارهای ردیاب تک پالس ...
اردیبهشت 1388 - دانشگاه شخصی - blogfa.com
iaukho.blogfa.com/1388/02
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ه‍.ش. - در ادامه هر یک از تجهیزات پست را معرفی و توضیح مختصری در رابطه با هر کدام می دهیم. ... آیا دستگاه های مخصوص تست از طراحی ایمن برخوردارند؟ ... آیا زمانی که دستگاه به برق متصل بوده و درگیر فرآیند تست می باشد، ..... استفاده قرار می‌گیرد باید یک رادار رزونانس باند فرکانس بالا باشد ... ادامه ی این مقاله در ادامه ی مطلب.
فلسفه وضو از دریچه دانش نوروفیزیولوژی - سخن آشنا
sokhane-ashena.com/index.php/archive?id=4445
در صورت و دست تعداد گیرنده‌های حسی فراوان‌تر است و این اعضا گرچه نسبت به کل بدن کوچک هستند؛ اما پیامهای عصبی زیادی به قشر مغز مخابره می‌کنند. لذا دقت حسی ...
صفحه کارگروهی سلامتی کودک و فناوری های جدید- هدف از راه ...
fekreno.org/AMKG/AMKGindex.htm
تبلت و سایر وسایل دیجیتالی محاسن و معایبی دارد که معایب آن در‌ این سنین ..... در این سن بهتر است یک قانون برای استفاده از اینترنت طراحی کنید و سایتهای ... رحماندوست در مقاله آیا کودکان را در خیابان اینترنت رها کنیم میگوید: سایت دوستانه یک ..... تحقيقات زيادي در جهان انجام شده كه اثرات خطرناك امواج مختلف راديويي يا راداري و ...
شهریور ۱۳۹۰ - دنیای مخابرات(telecommunication s world) - ...
mokhabrat88.blogfa.com/9006.aspx
گیرنده ها، پس از دریافت سیگناهای آنتن، آنها را مرزگشایی نموده و با طی مراحل آشکار ... مرحله فشرده سازی دیجیتال اطلاعات، یکی از کلیدی ترین و حیاتی ترین مراحل پخش ... یک بشقاب ماهواره ای نوعی بخصوص از آنتن است که برای متمرکز نمودن سیگنال های .... اگر فقط صدا و تصوير را ارائه دهي شايد طراحي شبکه تلويزيوني و راديويي ...
دانلود مقاله و پایان نامه
paperdownload.pishroblog.ir/?pa=199
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود مقاله و پایان نامه - دانلود رایگان مقاله و پایان نامه - دانلود مقاله و پایان نامه. ... 2-2-1- طراحی ریخته‌گری، مدلسازی و قالب ...... از سوی دیگر با جایگزین شدن رله¬های دیجیتالی به جای رله¬های الكتروستاتیك و ..... گیرنده یک فتوسل بود. ... فیبر تک حالتی یک سیگنال نوری را در هر زمان انتشار می‌دهد، در حالی که فیبر چند ...
دانلود پایان نامه با فرمت ورد - JavanBlog.IR
endingdl.javanblog.ir/page/451
لزوم وجود این بلوک در گیرنده ها را بررسی خواهیم کرد و پارامترهای مهم و تعیین کننده در تقویت ... تقویت کننده کم نویز که تا به حال در مقالات و کتاب های دیگر انجام شده است، می پردازیم. ..... سمینار طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس ...
Dr Khorshidi - فیزیک حالت جامد
drkhorshidi.blogfa.com/cat-9.aspx?p=3
۱۹ مرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش. - دانلود کتابهای فیزیک .... محققان این سوزن های مخروطی را از مس و از یک پلیمر سیلیکونی ساخته .... طی یک آزمایش، یک نسخه 300 کیلوبایتی دیجیتالی از یک فایل متنی به ... این روبات به لطف پاهایش که طراحی دقیقی دارد و ریخت شناسی گربه را ..... یکی از تحلیلگران فناوری از وب سایت تک رادار با این نظر موافق و در ...
انواع هليكوپتر - سایت علمی آموزشی نواندیشان
www.noandishaan.com › انجمن › فنی و مهندسی › مهندسی مکانیک › مهندسی هوا فضا
۷ شهریور ۱۳۸۸ ه‍.ش. - 10پست - ‏1 نویسنده
تمامی هلیکوپترهای آپاچی مدلd به رادار لانگ بو نصب شده روی دیرک ... در این مقاله با ویژگیهای پروازی این هلیکوپتر آشنا می شویم. ... آنکه در انواع پیشین آپاچی این توانایی تنها به یک سیستم تک کاناله بستگی داشت. .... هدف از ساخت اين هليكوپتر درگير شدن و نابود كردن وسايل زرهي و مواضع دشمن در فواصل معين است ...
اندیشه - شبکه چیست ؟
shams47.blogfa.com/post-324.aspx
در دهه 60 به دلايلي كه خارج از بحث اين مقاله است مردم به‌سوي شبكه‌هاي عصبي متمايل ... زيردريايي، دسته‌بندي صداهاي نابه‌هنجار و مخل در رادارها و شناسايي گوينده رزمي. ... پس از مرحله طراحي و يادگيري شبكه عصبي به عنوان يك سيستم استاتيكي عمل مي كند . ..... تصمیم گیرنده وجود ندارد و تصمیم گیری بر عهده تک تک کامپیوترها است اما این ...
دانستنیهای علمی
simorghdana.blogfa.com/
گاليله اختراع کرد وي براي اين منظور يک بطري شيشه‌اي گردن باريک انتخاب ... ميلادي دماسنج جيوه‌اي را طراحي و با ضريب دقت بالايي با شيوه‌اي خاص درجه‌بندي نمود. ..... بالهای زنبو


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
filebarg3_678261_1940.zip2.7 MB