دانلود مقاله و تحقیق دانش آموزی

اطلاعیه فروشگاه

متن اطلاعیه فروشگاه کلیک کنید

دانلود مقاله انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC

دانلود مقاله انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC   format:pdf   ﭼﻜﻴﺪه    ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻲ ﺳﻴﻢ دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ AD HOCارﺳﺎل وﻳﺪﺋﻮ ﺑﻪ روي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي  ﺑﻪ ﺷﺪت اﺧﺘﻼل ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﺣﺮﻛﺖ AD HOC روﺑﺮو اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﮔﺮه ﻫﺎ، ﺗﺪاﺧﻞ، ﻓﻴﺪﻳﻨﮓ و ﻋﺪم وﺟﻮد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ، ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از روش ﻫﺎي وﻓﻘﻲ اﺳﺘﻔ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله Remote Semsing

دانلود مقاله Remote Semsingformat:pdf   این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته   مهندسی   برق-الکترونیک   طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این سمینار را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله طراحي گيرندهي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس

دانلود مقاله طراحي گيرندهي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس  format:pdf   ﭼﻜﻴﺪه  : رادارﻫﺎي ردﮔﻴﺮ در ﺳﻨﺎرﻳﻮي دﻓﺎﻋﻲ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ  . روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ردﮔﻴﺮي ﺗﻚ  1 اﻫﺪاف ﻣﻬﺎﺟﻢ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ روش ﭘﺎﻟﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ، اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻫﺪف ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ي ﻳﻚ ﭘﺎﻟﺲ واﺣﺪ و ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ،  ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله بررسی تاثیر عملیات ذوب در خلاء بر زیر ساختار و خواص مکانیکی فولاد رسوب حاوی نیکل تنگستن و تیتانیم

دانلود مقاله بررسی تاثیر عملیات ذوب در خلاء بر زیر ساختار و خواص مکانیکی فولاد رسوب حاوی نیکل تنگستن و تیتانیم  format:pdf   ﭼﻜﻴﺪه             ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﭘﺮآﻟﻴﺎژ رﺳﻮب ﺳﺨﺖ ﻓﻮﻻدﻫﺎي  ، ﺷﻮﻧﺪه ﺣﺎوي ﻧﻴﻜﻞ، ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ، ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎ ﭼﻘﺮﻣﮕﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎد اﻳﻦ ﻓﻮﻻدﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻫﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله تعامل بین جاذب های اجزا و چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز

دانلود مقاله تعامل بین جاذب های اجزا و چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز  فرمت: pdf   چکيده نقش سلول ھاي چھره در قشر گيجگاھي مغز در فرآيند بازشناسي چھره چيست؟ گروھي از نرونھا در قشر گيجگاھي به صورت گزينشي به تصاوير چھره پاسخ مي دھند، ولي نقش دقيق آنھا و مزيت محاسباتي اين سلول ھا در شناسايي چھره بدرستي مشخص نشده است .  س ما شبکه عصبي ماژولاري شبيه  ازي کرديم که به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله استرس شغلي و سلامت رواني

دانلود مقاله استرس شغلي و سلامت روانيformat: word استرس شغلي و سلامت رواني  مشاغل و حرفه‌ها بخش مهمي از زندگي‌ ما هستند. همراه با ايجاد يك منبع درآمد، مشاغل به ما كمك مي‌كنند تا خواسته‌هاي شخصي خود را برآورده كنيم،  شب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله استرس شغلي و راه هاي مقابله با آن

دانلود مقاله استرس شغلي و راه هاي مقابله با آن  فرمت: ورد استرس شغلی و راه های مقابله با آن یکی از عـارضه هـای جدید زندگی به سبک مـدرن، وجود استرس در محیط کار میباشد. در طـول قـرن اخیر، ماهیت کار کردن تغییرات گســترده ای را تجربه کرده است و هنوز هم ایـن تحولات با سرعت وصف ناپذیری در حال  پیشـروی هستـنـد. دگـرگـونـی هـا در تـمـام عـرصــه های شـغـلـی، از مسئـولـیـت هـای  هـنـرمندان گ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

دانلود مقاله وظيفه مادر و تربيت فرزند در سال هاي آغاز زندگي

دانلود مقاله وظيفه مادر و تربيت فرزند در سال هاي آغاز زندگيفرمت ورد وظیفه مادر و تربیت فرزند در سال های آغاز زندگی     مقدمه خوشحالی یا بد حالی، بهروزی یا سیه روزی هر یك از انسان‌ها در گرو «تربیت» است و این مهم به عواملی همچون ساختار فرهنگی خانواده (پدر، مادر، برادر، خواهر، دایی، عمه، خاله، عمو و دیگر بستگان نزدیك سببی و نسبی)، محیط آموزشی، محیط زندگی، محیط كار، حاكمیت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(3):