دانلود مقاله و تحقیق دانش آموزی

اطلاعیه فروشگاه

متن اطلاعیه فروشگاه کلیک کنید

مجموعه مدیریت

سلام دوستان گرامی پکیچ فوق العاده ای که امروز برایتان فراهم کرده ایم کاملترین و بزرگترین بانک پکیچ مدیریت در نت هست که شما دانشجویان و دانش اموختگان رشته مدیریت میتوانید بیابید. 800 فایل در یک پکیچ من به شما قول میدهم بعد از اینکه این بانک عظیم پکیچ مدیریت را دانلود کرده اید بدون نیاز به خرید حتی یک فایل بتوانید برای همیشه از این فایل ها که شامل صدها فایل تحقیق ، هزاران مقاله  و ... م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله بررسی قرار گرفتن IP روی WDM

دانلود مقاله بررسی قرار گرفتن IP روی WDM  format:pdf   چکیده هدف از این مقاله بررسی روش های مختلف قرار گرفتن فریم IP بر روی سیستم های WDM می باشد. در این مقاله سعی گردیده است که پس از معرفی سیستم WDM به بررسی روش های قرار گرفتن فریم IP به بررسی مزایا و معایب انواع روش های موجود پرداخته و در نهایت این روش ها به مقایسه گذاشته خواهند شد. در فصل اول اصول ابتدایی WDM بیان شده و مزایای آن م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC

دانلود مقاله انتقال ویدئو بروی شبکه ADHOC   format:pdf   ﭼﻜﻴﺪه    ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻲ ﺳﻴﻢ دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ AD HOCارﺳﺎل وﻳﺪﺋﻮ ﺑﻪ روي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي  ﺑﻪ ﺷﺪت اﺧﺘﻼل ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﺣﺮﻛﺖ AD HOC روﺑﺮو اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﮔﺮه ﻫﺎ، ﺗﺪاﺧﻞ، ﻓﻴﺪﻳﻨﮓ و ﻋﺪم وﺟﻮد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ، ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از روش ﻫﺎي وﻓﻘﻲ اﺳﺘﻔ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله Remote Semsing

دانلود مقاله Remote Semsingformat:pdf   این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته   مهندسی   برق-الکترونیک   طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این سمینار را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله طراحي گيرندهي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس

دانلود مقاله طراحي گيرندهي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس  format:pdf   ﭼﻜﻴﺪه  : رادارﻫﺎي ردﮔﻴﺮ در ﺳﻨﺎرﻳﻮي دﻓﺎﻋﻲ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ  . روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ردﮔﻴﺮي ﺗﻚ  1 اﻫﺪاف ﻣﻬﺎﺟﻢ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ روش ﭘﺎﻟﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ، اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻫﺪف ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ي ﻳﻚ ﭘﺎﻟﺲ واﺣﺪ و ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ،  ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله بررسی تاثیر عملیات ذوب در خلاء بر زیر ساختار و خواص مکانیکی فولاد رسوب حاوی نیکل تنگستن و تیتانیم

دانلود مقاله بررسی تاثیر عملیات ذوب در خلاء بر زیر ساختار و خواص مکانیکی فولاد رسوب حاوی نیکل تنگستن و تیتانیم  format:pdf   ﭼﻜﻴﺪه             ﻓﻮﻻدﻫﺎي ﭘﺮآﻟﻴﺎژ رﺳﻮب ﺳﺨﺖ ﻓﻮﻻدﻫﺎي  ، ﺷﻮﻧﺪه ﺣﺎوي ﻧﻴﻜﻞ، ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ، ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎ ﭼﻘﺮﻣﮕﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎد اﻳﻦ ﻓﻮﻻدﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻫﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(3):
دسته بندی محصولات